Menu

did-you-know ?

గ్రహాలు – ముఖ్యమైన విషయాలు

Grahas-effects

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు చాలా ప్రధానమైనవి. అనంత విశ్వంలో కంటికి కనిపించే సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, కొన్ని గ్రహాలు, తోకచుక్కలు, గ్రహణాలు ఇవన్నీ ఆకాశంలో చూసి ఆనందించటంతో పాటు పూర్వకాలం వారికీ ఆశ్చర్యం కూడా కలిగేది. ఎంతో ఆసక్తి కూడా ఉండేది. ఈ కాలంలో టెలిస్కోప్, ఇంటర్నెట్ లో అన్ని విషయాలు చాలా సులువుగా తెలుసు కుంటున్నాం కాబట్టి మనకు చాల విషయాలు అద్భుతంగా అనిపించక పొవచ్చు. కానీ పూర్వ కాలం లో వారికీ అన్ని వింతగా, విశేషం గా వారిని ఆకర్షించి, తెలుసుకోవాలి అన్న కుతూహలాన్ని పెంచేవి. ఆ గ్రహాల గురించి కుతూహలం పరిశీలనా , ప్రాణులపై వాటి ప్రభావం వాతావరణంలో క్రమబద్ధమైన మార్పులు, వాటికీ మానవ జీవితంతో ఉన్నా సంబంధము మొదలైనవి జ్యోతిష్య శాస్త్ర ఆవిర్భావానికి కారణం అయ్యాయి. కాబట్టి మానవ జీవనంపై ప్రభావం చూపుతున్న గ్రహాల గురించి మరిన్ని వివరములు తెలుసుకుందాం.

గ్రహ సమయ వివరాలు
గ్రహ సమయాలు 27. అవి.. 1 స్నానసమయం 2 వస్త్రధారణ 3. తిలకధారణ 4 జపసమయం 5. శివపూజ 6. హోమసమయం 7. విష్ణు పూజా 8. విప్రపూజ 9. నమస్కార 10. అద్రి ప్రదక్షణ 11. వైశ్యదేవ 12 అతిధి పూజ 13. భోజన సమయం 14 విద్యాప్రసంగ 15. అక్రోశ 16. తాంబూల 17 వృపసల్లాప 18 కిరీటధారణ 19. జలపాన 20. అలస్య 21. నయన 22. అమృతాశన 23. అలంకరణ 24 ఫ్రీ సల్లాప 25, భోగ 26. నిద్రా 27. రత్న పరీక్షా సమయం.

గ్రహముల దృష్టి నిర్ణయం
సూర్యాది నవగ్రహములున్నూ 7వ స్థానమును సంపూర్ణ దృష్టితో చూస్తారు. శని 3-4-10 స్థానములను గురుడు 5-9 స్థానములను, కుజుడు 4-8 స్థానములను కూడా చూస్తారు.

గ్రహజప సంఖ్య ఎట్లుండును?
రవికి 6వేలు, చంద్రునికి పదివేలు, కుజునికి 7వేలు రాహువుకి 18వేలు బుధునికి 17వేలు గురునికి 16వేలు శుక్రునికి 20 వేలు శనికి 19వేలు, కేతువునకు 7వేలు.

గ్రహముల స్వభావము
రవి అర్థపాపి, చంద్రుడు శుభుడు, కుజుడు త్రిపాద పాపి బుధుడు అర్ధశుభుడు, గురుడు పూర్ణశుభుడు, శుక్రుడు త్రిపాద శుభుడు, శని, కేతువులు పూర్ణ పాపులు.

గ్రహ రుచులు
రవికి కారం, చంద్రునకు లవణం, కుజుడు చేదు, బుధునకు షడ్రసములు, గురునకు తీపి, శుక్రునకు పులుపు, శనికి వగరు రుచికరమయినవి.

గ్రహగతుల విధము
1. వక్రం 2 అతిచారం 3. స్థంభన 4. అస్తంగత్వం 5. సమాగమము.

గ్రహములకు ఉచ్చరాశులు
సూర్యునకు మేషం, చంద్రునకు వృషభం, కుజునకు మకరం, బుధునకు కన్య గురునకు కర్కాటకం, శుక్రునికి మీనం, శనికి తుల, రాహువునకు వృషభం, కేతువునకు వృశ్చికం.

గ్రహ రత్నములు
రవికి మాణిక్యం, చంద్రునకు ముత్యము, కుజునికి పగడం, బుధునికి మరకతం, గురువునికి, పుష్యరాగం శుక్రునకు వజ్రం, శనికి నీలం, రాహువునకు గోమేధికం. కేతువునకు వైఢూర్యం ప్రీతికరములు. ఇంకా.. రవికీ తామ్రము, చంద్రునకు మణులు కుజునికి బంగారం, బుధునకు ఇత్తడి కంచు, గురువుకు వెండి బంగారము, శుక్రునికి ముత్యములు, శనికి ఇనుము, రాహువుకి సీసం కేతువుకి నీలం, ఈ విధమయిన లోహములు ప్రధానములైనవి.

గ్రహముల కారకత్వములు
రవి పితృకారకుడు. చంద్రుడు మాతృకారకుడు, కుజుడు సోదరకారకుడు, బుధుడు వ్యాపార, సంపదలకు గురు విద్యాపుత్రులకు, శుక్రుడు, కళత్రయమునకు, శని ఆయుర్ధాయమునకు కారకులు.

ఈ గ్రహములకు స్వక్షేత్రములు రవికి సింహం, చంద్రునకు వృషభం, కుజునకు మేషం, బుధునకు కన్య గురునకు ధనుస్సు, శుక్రునకు తుల, శనికి కుంభం, రాహువనకి సింహం. కేతువునకు కుంభం,

ఏ గ్రహ మెట్టిది ?
రవి స్థిరగ్రహం, చంద్రుడు చరగ్రహం, కుజుడు ఉగ్రగ్రహం. బుధుడు, మిత్ర, గురుడు మృదు, శుక్రుడు లఘు, శని తీవ్రగ్రహం.

గ్రహములకు గల షడ్బలం
1. స్థాన బలం 2. దిగ్బలం 3. చేష్టాబలం 4. కాలబలం 5. నైసర్గిక బలం 6. దిగ్బలం. ఈ ఆరు బలములను పరిశీలించి జాతక ఫలములు చెప్పవీలున్నది.

గ్రహ జాతులు
గురు శుక్రులు బ్రాహ్మణులు, శని కుజులు క్షత్రియులు, చంద్రుడు వైశ్యుడు, బుధుడు శూద్రుడు, శని చండాలుడు, బుధుని వైశ్యునిగ, శనిని శూద్రునిగా, రాహువును మేచునిగా చాలామంది చెబుతారు.

గ్రహకళ
గ్రహ కళలలో సూర్యునికి 30. చంద్రునికి 18, కుజునికి 6, బుధునకు 8, గురునికి 10, శుక్రునకు 12, శనికి 1 చొప్పున కళలు ఉండును.

గ్రహస్ఫుటమంటే..?
గ్రహం స్థితి పొందిన నక్షత్ర ప్రవేశ సమయం నుండి తర్వాత నక్షత్రమందు ప్రవేశించు సమయం వరకును గల మధ్యకాలమే గ్రహస్ఫుటము.

గ్రహావస్థలు
గ్రహావస్థలు 10, అందు 1. దీప్తావస్థ 2 స్వస్థ 3. ముదిత 4 శాంత 5. శక్తి 6. పీడితి 7. దీన 8 వికల 9. కల 10. భీతావస్థలు.

గ్రహ గుణములు
సూర్యచంద్ర గురులు సత్యగుణం గలవారు. కుజ, శని, రాహు, కేతువులు తమోగుణులు, బుధ, శుక్రులు, రజోగుణ ప్రధానులు.

గ్రహాధాతువులు
రవికి ఎముకలు, చంద్రునకు రక్తము, కుజునకు శిరోధాతు, బుధునకు చర్మం, గురునకు మేధస్సు, శుక్రునకు గుహ్యం, శని స్నాయువు ధాతువులు.

గ్రహదిక్కులు
రవి తూర్పు, చంద్రుడు వాయువ్యం, కుజుడు దక్షిణము బుధుడు ఉత్తరం గురుడు ఈశాన్యం. శుక్రుడు ఆగ్నేయం శని పశ్చిమం, రాహువు నైరుతి, కేతువు నైరుతి.

గ్రహపాటు అంటే..?
దీనిని గ్రహపాటు లేదా గ్రహచారం అని కూడా అంటారు. గ్రహస్థితి బాగులేనపుడు ప్రతికూలత ఎదురవుతున్నప్పుడు బాధపడటం సహజం. విధి మనకు రాసిపెట్టిన విధంగా జరుగుతుందిగాని మనమకొన్నట్లు జరుగదు.

గ్రహయుద్దం అంటే..?
బుధ, గురు, శుక్ర, శనులలో ఎవరైనా చేరుటవల్ల గ్రహయుద్ధ మేర్పడును.

Arogyam Kosam Vasthu

ఆరోగ్యం కోసం వాస్తు

ఆరోగ్యం కోసం వాస్తు నియమాలు

గృహ వాస్తులో దోషాలు ఉంటే గృహస్థుల ఆరోగ్యంపై ప్రభావం చూపుతాయి. కొన్న స్థలంలోగాని, ఇంటిలోగాని ఏదైనా భాగం కోత ఏర్పడితే ఒక విధంగా, నీటి సమస్య అయతే మరో విధంగా, ఇంటి కప్పు దోషం అయతే ఇంకో విధంగా, వంటగదుల్లో ఫ్లాట్ ఫాంల అమరికలో దోషాలుంటే వేరే విధంగా, స్థలంలో గాలి, వెలుతురు సరిగా లేకుంటే ప్రమాద ఘంటికలు మోగుతుంటాయి. ఏవైనా దోషాలుంటే వాటిని చక్కగా వాస్తు ప్రకారం నూటికి నూరుశాతం సరిచేయవచ్చు.

గృహం అందంగా ఉండటమేగాకుండా, కుటుంబ సభ్యులకు ఎలాంటి ఆరోగ్య సమస్యలూ తలెత్తకుండా ఉండాలంటే.. నీరు ఎప్పుడూ తూర్పు వైపు ప్రవహించేలా ఉండాలి. నీటి టాంకర్‌పైన దక్షిణ, పశ్చిమ దిశల మధ్య ఉండాలి. నీటి లీకేజ్‌ వల్ల ధన నష్టం జరుగుతూనే ఉంటుంది. బెడ్రూంలో నీటికి సంబంధించిన చిత్రాలు కృత్రిమ వాటర్‌ ఫాల్స్‌ పెడితే కుటుంబ వివాదాలు, మనస్పర్థలు పెరుగుతాయి.

తలుపులు, కిటికీలు వాస్తు  ప్రకారం పద్దతిగా ఉండాలంటారు. ఇలా  ఉండటం వల్ల ఇంట్లోకి  గాలి,  వెలుతురు ధారాళంగా వస్తుంది. ఎలాపడితే  అలా తలుపులు,  కిటికీలు నిర్మించుకుంటే , గాలి,  వెలుతురూ సరిగ్గా ఇంట్లోకి  ప్రసరించక ఎక్కువగా వ్యాధులు వచ్చే అవకాశం ఉంది.

ఈశాన్యంలో పడక గదులుంటే వాటిలో సంసారం చేసే భార్యాభర్తలు జీవితాంతం అనారోగ్యాల బారిన పడుతుంటారు. ఇంట్లో వుంటున్న గర్భవతులు పొరపాటున ఓ 10 నిముషాలు కూడా ఈశాన్య బెడ్‌రూంలో రెస్ట్ తీసుకోకండి. ఇలా చేసిన రోజే గర్భం పోయే ప్రమాదం ఉంది. ఆగ్నేయంలో బెడ్‌రూం వాడటం వలన చికాకులు ఎక్కువై, ఫిట్స్‌తో మానసిక వ్యాధుల బారిన పడవచ్చు. ఆగ్నేయ బెడ్ రూంలో వేసుకునే మంచం ఆ గదిలోని టాయ్‌లెట్ గోడకి తగిలే విధంగా కాని, లేదా టాయ్‌లెట్ గోడకి సమంగా కాని వేసుకోవద్దు. అలా చేయటం వలన మీ కుటుంబం మీద దుష్ట శక్తుల ప్రభావం ఎక్కువగా పడుతుంది. రాత్రుళ్లు ఉలిక్కి పడటం, నిద్రలో భయాలు, చేతబడి చేశారనే అనుమానాలు మిమ్మల్ని పీక్కుతింటుంటాయి.

ఇంట్లో మీరు వాడే మంచాలు చెక్కతో చేసినవి అయితేనే బెస్ట్. వాటి క్రింద ఎటువంటి సామానులు పెట్టుకునే విధంగా చేయించవద్దు. అలాంటి మంచాలని వాడటం వలన గుండె జబ్బులు, బ్రెయన్ ట్యూమర్, బ్రెయన్ హెమరేజ్ లాంటి అనారోగ్యాల బారిన పడతారు. పడుకునే మంచాల క్రింద ఇనుప సామాన్లు, ఉప్పు, రోకలి, చీపురు, కిరోసిన్, పెట్రోల్, డీజిల్, ఇనుప డబ్బాలు, ఎటువంటి రసాయనిక పదార్ధాలు ఉంచవద్దు. బెడ్‌మీద పడుకున్నప్పుడు తలని ఎప్పుడూ దక్షిణ దిశగానే ఉంచాలి. ఇలా వుంచటం వలన మంచి నిద్రతో ఆరోగ్యం చక్కగా వుంటుంది. తూర్పు దిశ తల ఉంచటం మంచిది, పడమర కాస్త బెటర్. పడుకున్న గది ద్వారానికి కాని, తలుపులకి కాని కాళ్లు తగిలే విధంగా లేదా వాటికి ఎదురుగా పడుకోవటం చేయకండి. ఇలా చేయటం వలన పాదాలు, కాళ్లలో నరాల సమస్యలు ఉత్పన్నం కావచ్చు. బీమ్ క్రింద పడుకోవటం జీవితంలో ఒక్కసారి కూడా చేయకండి. అలా చేయటం వలన శరీరంలో అనారోగ్యానికి బీజం నాటుకున్నట్టే.

ఈశాన్యంలో వంటగది కనుక వుంటే అనారోగ్యపు ఆహారాన్ని వండుకుని తిన్నట్టే. ఇలా వంటగది వున్నట్టయతే ఆ ఇంట్లో నివసించే ఆడవారి మీద అనారోగ్యం ఏ క్షణానన్నా దాడి చేయవచ్చు. ప్రమా దాలు మీ ప్రక్కనే పొంచి వుండవచ్చు. ఆగ్నేయంలో వంటగది వున్నా గ్యాస్ స్టౌ ఉత్తరం వైపుగాని, లేదా ఈశాన్యం వైపున గాని వున్నట్టయతే అనారోగ్య సమస్యలను కావాలని తెచ్చుకున్నట్టే. నైరుతి దిశచూసే విధంగా కాని, దక్షిణ దిశ చూసే విధంగా కాని నుంచోని వంటచేయటం, భోజనం చేయటం, నీరు త్రాగటం చేయకండి. మీరు వంటగదిలో వంటకు గాని, తినేందుకు కాని చేసే ఏ పని అయనా సరే తూర్పు దిక్కులేదా, ఉత్తర దిక్కు చూసేలా ఉండి చేయడం మంచిది. ఇలా చేయటం వలన మీలోని జీర్ణశక్తి పెరుగుతుంది. వండిన పదార్ధాలలో రుచి శాతం బావుంటుంది. వంటగదిలో పొరపాటున కూడా మీ వీపు వెనుక భాగం వంటింటి తలుపువైపును చూసేలా నుంచోని వంట చేయకండి. ఇలా చేయటం వలన చాలా ప్రమాదకరమైన రోగాల బారిన పడే ప్రమాదం వుంది. కాళ్ల నొప్పులు, మోకాలు చిప్పల దగ్గర చెప్పలేనంత బాధ. వెన్ను నొప్పి, భుజాల నొప్పి, సర్వైకల్ స్పాండిలైటిస్ మొదలైన రుగ్మతలు మిమ్మల్ని వెన్నాడుతుంటాయి.

ఈశాన్యంలో నీటి నిల్వలు కరక్ట్‌గా చేస్తే అన్ని రకాలుగా బావుంటుంది. కాకపోతే తెలీకుండా చేసే పనుల వల్లే డబ్బును అనుకోకుండా వచ్చే అనారోగ్యాలకు మంచినీళ్లలా ఖర్చు చేయాల్సి వస్తుంటుంది. ఎలాగంటే, భూగర్భంలో కట్టించే సంప్‌లు, వాటర్ ట్యాంక్‌లు భూమిలో సహజసిద్ధంగా వుండే అయస్కాంత శక్తిని చెడగొట్టేదిలా వుండకూడదు. ఈ అయస్కాంత శక్తి నైరుతి దిశనుంచి ఈశాన్య దిశకు ఎదురుగా ప్రవహి స్తుంటుంది. అటువంటి దాన్ని ఈశాన్య బిందు కోణం దగ్గర కట్ చేయకూడదు. అలా చేస్తేనే ఈశాన్యంలో కోత వచ్చినట్టుగా భావించాలి. ఇలా చేసిన చోట పిల్లలలో మానసిక ఎదుగుదల వుండదు. ఇంట్లో వాళ్లు ఇరవైనాలుగ్గంటలూ డిప్రెషన్‌లో ఉంటుంటారు. ఆర్థికంగా ఇబ్బందులు ఉంటాయి. ఎప్పుడూ డాక్టర్ల చుట్టూ తిరగాల్సి వుంటుంది.

ఈశాన్యంలో మెట్లను నిర్మిస్తే హైటెన్షన్, హై బ్లడ్ ప్రెషర్ లాంటి అనారోగ్యాల పంచన చేరుతారు. ఈ మెట్లని కనుక ఇంటికి మధ్యభాగంలో కాని, ఇంటికి గర్భంలో కాని కడితే చాలా పెద్ద అనారోగ్యం మీ ఇంట్లో తిష్టవేస్తుంది. చాలా మంది చేసే పెద్ద తప్పు ఏంటంటే మెట్లు కట్టిన తర్వాత వాటి క్రింద ఖాళీ స్థలాన్ని టాయ్‌లెట్స్, బాత్ రూంలు, ఇంట్లో వేస్ట్ సామాన్లు పడేసే చిన్న గదిలా వాడుతుంటారు. ఇలా చేస్తే గుండెకు ఆపరేషన్ జరగటం, నరాల జబ్బులు, లివర్ జబ్బులు తగులుకుంటాయి. ఇంట్లోని మగవారు సంతతిని కోల్పోతారు.

ఇంటి పై కప్పుకి వేసిన కలర్‌నే ఇంటి గోడలకి వేయవద్దు. ఇంటి సింహద్వారానికి ఎదురుగా, ఈశాన్యంలోని కిటికీ దగ్గర ఎటువంటి చెట్టు ఉండరాదు. ఇలా వుంటే నెగెటివ్ వైబ్రేషన్స్ విపరీతంగా పుడుతుంటాయి. ఇంటి మొత్తానికి ఈశాన్యం మూల బిందువు దగ్గరగా చెత్త కుప్పలు వుండకూడదు.