Menu

గ్రహాలు – ముఖ్యమైన విషయాలు

Grahas-effects

జ్యోతిష్య శాస్త్రంలో గ్రహాలు చాలా ప్రధానమైనవి. అనంత విశ్వంలో కంటికి కనిపించే సూర్యుడు, చంద్రుడు, నక్షత్రాలు, కొన్ని గ్రహాలు, తోకచుక్కలు, గ్రహణాలు ఇవన్నీ ఆకాశంలో చూసి ఆనందించటంతో పాటు పూర్వకాలం వారికీ ఆశ్చర్యం కూడా కలిగేది. ఎంతో ఆసక్తి కూడా ఉండేది. ఈ కాలంలో టెలిస్కోప్, ఇంటర్నెట్ లో అన్ని విషయాలు చాలా సులువుగా తెలుసు కుంటున్నాం కాబట్టి మనకు చాల విషయాలు అద్భుతంగా అనిపించక పొవచ్చు. కానీ పూర్వ కాలం లో వారికీ అన్ని వింతగా, విశేషం గా వారిని ఆకర్షించి, తెలుసుకోవాలి అన్న కుతూహలాన్ని పెంచేవి. ఆ గ్రహాల గురించి కుతూహలం పరిశీలనా , ప్రాణులపై వాటి ప్రభావం వాతావరణంలో క్రమబద్ధమైన మార్పులు, వాటికీ మానవ జీవితంతో ఉన్నా సంబంధము మొదలైనవి జ్యోతిష్య శాస్త్ర ఆవిర్భావానికి కారణం అయ్యాయి. కాబట్టి మానవ జీవనంపై ప్రభావం చూపుతున్న గ్రహాల గురించి మరిన్ని వివరములు తెలుసుకుందాం.

గ్రహ సమయ వివరాలు
గ్రహ సమయాలు 27. అవి.. 1 స్నానసమయం 2 వస్త్రధారణ 3. తిలకధారణ 4 జపసమయం 5. శివపూజ 6. హోమసమయం 7. విష్ణు పూజా 8. విప్రపూజ 9. నమస్కార 10. అద్రి ప్రదక్షణ 11. వైశ్యదేవ 12 అతిధి పూజ 13. భోజన సమయం 14 విద్యాప్రసంగ 15. అక్రోశ 16. తాంబూల 17 వృపసల్లాప 18 కిరీటధారణ 19. జలపాన 20. అలస్య 21. నయన 22. అమృతాశన 23. అలంకరణ 24 ఫ్రీ సల్లాప 25, భోగ 26. నిద్రా 27. రత్న పరీక్షా సమయం.

గ్రహముల దృష్టి నిర్ణయం
సూర్యాది నవగ్రహములున్నూ 7వ స్థానమును సంపూర్ణ దృష్టితో చూస్తారు. శని 3-4-10 స్థానములను గురుడు 5-9 స్థానములను, కుజుడు 4-8 స్థానములను కూడా చూస్తారు.

గ్రహజప సంఖ్య ఎట్లుండును?
రవికి 6వేలు, చంద్రునికి పదివేలు, కుజునికి 7వేలు రాహువుకి 18వేలు బుధునికి 17వేలు గురునికి 16వేలు శుక్రునికి 20 వేలు శనికి 19వేలు, కేతువునకు 7వేలు.

గ్రహముల స్వభావము
రవి అర్థపాపి, చంద్రుడు శుభుడు, కుజుడు త్రిపాద పాపి బుధుడు అర్ధశుభుడు, గురుడు పూర్ణశుభుడు, శుక్రుడు త్రిపాద శుభుడు, శని, కేతువులు పూర్ణ పాపులు.

గ్రహ రుచులు
రవికి కారం, చంద్రునకు లవణం, కుజుడు చేదు, బుధునకు షడ్రసములు, గురునకు తీపి, శుక్రునకు పులుపు, శనికి వగరు రుచికరమయినవి.

గ్రహగతుల విధము
1. వక్రం 2 అతిచారం 3. స్థంభన 4. అస్తంగత్వం 5. సమాగమము.

గ్రహములకు ఉచ్చరాశులు
సూర్యునకు మేషం, చంద్రునకు వృషభం, కుజునకు మకరం, బుధునకు కన్య గురునకు కర్కాటకం, శుక్రునికి మీనం, శనికి తుల, రాహువునకు వృషభం, కేతువునకు వృశ్చికం.

గ్రహ రత్నములు
రవికి మాణిక్యం, చంద్రునకు ముత్యము, కుజునికి పగడం, బుధునికి మరకతం, గురువునికి, పుష్యరాగం శుక్రునకు వజ్రం, శనికి నీలం, రాహువునకు గోమేధికం. కేతువునకు వైఢూర్యం ప్రీతికరములు. ఇంకా.. రవికీ తామ్రము, చంద్రునకు మణులు కుజునికి బంగారం, బుధునకు ఇత్తడి కంచు, గురువుకు వెండి బంగారము, శుక్రునికి ముత్యములు, శనికి ఇనుము, రాహువుకి సీసం కేతువుకి నీలం, ఈ విధమయిన లోహములు ప్రధానములైనవి.

గ్రహముల కారకత్వములు
రవి పితృకారకుడు. చంద్రుడు మాతృకారకుడు, కుజుడు సోదరకారకుడు, బుధుడు వ్యాపార, సంపదలకు గురు విద్యాపుత్రులకు, శుక్రుడు, కళత్రయమునకు, శని ఆయుర్ధాయమునకు కారకులు.

ఈ గ్రహములకు స్వక్షేత్రములు రవికి సింహం, చంద్రునకు వృషభం, కుజునకు మేషం, బుధునకు కన్య గురునకు ధనుస్సు, శుక్రునకు తుల, శనికి కుంభం, రాహువనకి సింహం. కేతువునకు కుంభం,

ఏ గ్రహ మెట్టిది ?
రవి స్థిరగ్రహం, చంద్రుడు చరగ్రహం, కుజుడు ఉగ్రగ్రహం. బుధుడు, మిత్ర, గురుడు మృదు, శుక్రుడు లఘు, శని తీవ్రగ్రహం.

గ్రహములకు గల షడ్బలం
1. స్థాన బలం 2. దిగ్బలం 3. చేష్టాబలం 4. కాలబలం 5. నైసర్గిక బలం 6. దిగ్బలం. ఈ ఆరు బలములను పరిశీలించి జాతక ఫలములు చెప్పవీలున్నది.

గ్రహ జాతులు
గురు శుక్రులు బ్రాహ్మణులు, శని కుజులు క్షత్రియులు, చంద్రుడు వైశ్యుడు, బుధుడు శూద్రుడు, శని చండాలుడు, బుధుని వైశ్యునిగ, శనిని శూద్రునిగా, రాహువును మేచునిగా చాలామంది చెబుతారు.

గ్రహకళ
గ్రహ కళలలో సూర్యునికి 30. చంద్రునికి 18, కుజునికి 6, బుధునకు 8, గురునికి 10, శుక్రునకు 12, శనికి 1 చొప్పున కళలు ఉండును.

గ్రహస్ఫుటమంటే..?
గ్రహం స్థితి పొందిన నక్షత్ర ప్రవేశ సమయం నుండి తర్వాత నక్షత్రమందు ప్రవేశించు సమయం వరకును గల మధ్యకాలమే గ్రహస్ఫుటము.

గ్రహావస్థలు
గ్రహావస్థలు 10, అందు 1. దీప్తావస్థ 2 స్వస్థ 3. ముదిత 4 శాంత 5. శక్తి 6. పీడితి 7. దీన 8 వికల 9. కల 10. భీతావస్థలు.

గ్రహ గుణములు
సూర్యచంద్ర గురులు సత్యగుణం గలవారు. కుజ, శని, రాహు, కేతువులు తమోగుణులు, బుధ, శుక్రులు, రజోగుణ ప్రధానులు.

గ్రహాధాతువులు
రవికి ఎముకలు, చంద్రునకు రక్తము, కుజునకు శిరోధాతు, బుధునకు చర్మం, గురునకు మేధస్సు, శుక్రునకు గుహ్యం, శని స్నాయువు ధాతువులు.

గ్రహదిక్కులు
రవి తూర్పు, చంద్రుడు వాయువ్యం, కుజుడు దక్షిణము బుధుడు ఉత్తరం గురుడు ఈశాన్యం. శుక్రుడు ఆగ్నేయం శని పశ్చిమం, రాహువు నైరుతి, కేతువు నైరుతి.

గ్రహపాటు అంటే..?
దీనిని గ్రహపాటు లేదా గ్రహచారం అని కూడా అంటారు. గ్రహస్థితి బాగులేనపుడు ప్రతికూలత ఎదురవుతున్నప్పుడు బాధపడటం సహజం. విధి మనకు రాసిపెట్టిన విధంగా జరుగుతుందిగాని మనమకొన్నట్లు జరుగదు.

గ్రహయుద్దం అంటే..?
బుధ, గురు, శుక్ర, శనులలో ఎవరైనా చేరుటవల్ల గ్రహయుద్ధ మేర్పడును.