Menu

జ్యోతిష్యము

Kuja Graha Dosham

జాతకములో వధూవరుల విషయములో ముఖ్యముగా చుస్తునది కుజదోషము,ఎవరికీ అయినా జన్మ లగ్నాత్త్ 2,4,7,8,12, స్థానములలో కుజుడు వున్నా లేదా ఆస్థానమునకు కుజ ద్రుష్టి కలిగినాఅది స్త్రీల సౌభాగ్యానికి పురుషుల కళత్ర భావానికి పీడ కలిగించుటవలన అజాతకములవారికి వివాహము చేయరాదని పెద్దల నిర్ణయము కానీ వధూవరుల ఇద్దరికీ కుజదోషము వుంటే [సమముగా] వివాహముచేయవచ్చునని అన్ని శాస్త్రాలు అన్గికరిస్తునాయి, అంటే కాకుండా మేష, కర్కాటక, సింహ, వృశ్చిక, ధనుస్సు, మీనము, రాసుల వారికీ కుజదోషము వర్తిచాడు అనీ చబుతూ వచ్చాయి .
మేషము, వృశ్చికము, లకు చతుర్ధకుజుడు [౪]
వృషభము, తులకు వ్యయ కుజుడు [౧౨]
మిధునము, కన్యలకు ద్వ్తియకుజుడు [౨]
మకరము, కర్కాటకములకు సప్తమకుజుడు [౭]
ధనుస్సు, మీనములకు అష్టమ కుజుడు [౮]
కుంభము, సిమములకు కుజుడు ఎక్కడవున్న దోషములేదని పూర్వుల అభిప్రాయము [అంగీకారము కూడా]
కానీ చాలామంది కుజుడు సప్తమములో ఉండడము మహాదోషము అనీ విశ్వసిస్తూ వారు భయపడుతూ ఇతరులనుకుడా భయబ్రాంతులకు గురిచేస్తు వుంటారు [దీనికి కారణము మేష,సింహ, వ్రుచిక,కుంభాలలో సప్తమ కుజుడు దోషకరే అనీ బృహత్ జతకాదులు చప్పదము ]
కొన్ని సప్తమ కుజుని సుభాఫల వివరములు ఉదా :-కన్య,కుమ్బలు సప్తమే అక్కడ కుజుడు వున్నావివాహానంతరం,భోగభాగ్యములు కలుగుతాయి.
ఏది ఎమైన మంచి సిద్దాన్తికి చూపించి వివాహముచేసుకోనుట ఉత్తమము —చింతా గోపి శర్మ సిద్ధాంతి

Graha Phalamulu

vasthu

ఎల్నాటిశని వివరము   

జన్మరాశికి,నామరాసికి,ద్వాదాశము నందు, లగ్నమునందు, ద్వితియమందు,  శని ఉన్నచో ఏలినాటి శని అందురు. శని గ్రహము ఒకొక్క రాశి యందు 2  1/2  సంవత్సరములు కాలసంచారము, మొత్తము కలిపి ఏడున్నర సంవత్సరకాలము ఎల్నాటి శని .
ఫలితము ద్వాదసమున వున్న ధన వ్యయము ,మానసికభాద, కుటుంబ సమస్యలు, వ్యాపార ఉద్యోగ వ్యతిరేకతలు కలుగును .
జన్మరాసి యందు ఉన్నప్పుడు, బండుమిత్రవిద్వేషములు, ధన నష్టము,  కుటుంబ స్తితి తారుమారుగా ఉండును,  కొన్ని సుభగ్రహ విక్షనచే ప్రయత్నపూర్వక ధన ఆదాయము, మిశ్రమ ఫలితాలు ఉండవచ్చు ,కలత్ర పీడ, మతి బ్రమణము, దీర్గవ్యాదులు కలుగవచ్చును.
ద్వితియమునవున్నప్పుడు, ఆసాజివిఅగును,నిదలుపదుట, నిత్య దుక్కము కలుగును,మానసికముగా క్రున్గదీయును
ముఖమునందు     0   3   10   సరిరపిడ ధననష్టము
దక్షినభుజము       1   1   00   ఉద్యోగావ్రుత్తులయండు లాభము
పాదములయందు   1   8   10  అశాంతి,దిగులు, అవమానములు
హృదయస్థానము    1   4   20  ధన ప్రాప్తి,గౌరవము, కీర్తి
వామభుజము        1   1   10  వ్యాధిపీడ, ధనవ్యయము
శిరోభాగము           0   10   00 సంతోషము, ధనదాయము
కన్నులు              0    6   20 మన్నన, కుతుమ్బసంతోశము
గుదము               0   6   20    ప్రమాదబరితములు, కీర్తి  ధననష్టము
                                                   
                        7    6   00
                                                    
* శని బాధా పరిహారము *  
శని కి జపము 19000 [వేలు] తర్పణము 1900 [వందలు] హోమము 190 చేసి   నువ్వులు బెల్లము నల్లగుడ్డ ఒక నల్లని  బ్రాహ్ననునికి  దానముఇచ్చట    శని త్రయోదసి నాడు శనికి తిలభిషేకము చేయుట  వలన కొంత ఉపశాంతి జరుగును పిదతోలగును