Menu

జ్యోతిష్యము

గృహంలో బ్రహ్మస్థానం ప్రాధాన్యత

Vasthu

Vasthu

వాస్తులో భాగంగా ఇప్పుడు బ్రహ్మస్థానం గురించి తెలుసుకుందాం. వాస్తులో నాలుగు దిక్కులు, నాలుగు మూలలులాగానే స్థలం మధ్యలో గత ప్రదేశాన్ని బ్రహ్మస్థానం అంటారు. స్థలానికి మధ్యలో గల ఒక ‘చుక్క’ ప్రాంతాన్ని బ్రహ్మస్థానం అని గుర్తించవచ్చు. కాని దిక్కులను విభజించినట్టుగానే ‘ఎకాశీత పదవాస్తు’ అని స్థలాన్ని అనేక భాగాలు చేసి దిక్కులకు పోను మిగిలిన మధ్యలో గల భాగాలను బ్రహ్మస్థానంగా గుర్తించారు.

ఈ మధ్య పట్టణాలో బ్రహ్మస్థానం గురించి విశేష పరిశోధనగా వివరిస్తూ బ్రహ్మస్థానంలో ఎత్తు చేయడం. పల్లం చేయడం, యంత్రాలు స్థాపించడం, అక్కడ బరువులు వుంచరాదని చెప్పడం, అక్కడి నుంచే కాస్మిక్ పవర్ వస్తుందనడం.. ఇలా లేనిపోనివి చెబుతున్నారు.

అసలు బ్రహ్మస్థానం గురించి ఒక్కమాటలో చెప్పాల్సిన అంశం ఏంటంటే ‘బ్రహ్మస్థానంలో, అదే పారులో గోడలు నిర్మించరాదు.’ ఆ విధంగా నిర్మిస్తే గృహం ప్లాన్ తప్పిందని అర్థం. బ్రహ్మస్థానం లైనులో గోడలు వస్తే గోడలు పారు తప్పడం లేదా గదుల కొలతలు వాస్తు దోషంలో రావడం జరుగుతుంది. కాబట్టి ఇవి వివరించకుండా పూర్వం బ్రహ్మస్థానం అని వివరించారు. అది అర్థం కాని కొద్ది మంది తాము ఏదో కనుగొన్నట్లు చెబుతూ ఉంటారు. అంతేకాదు బ్రహ్మస్థాన దోషానికి వారు చెప్పే సూచనలకు బతికి ఉంటే మహర్షులు కూడా ఆశ్చర్యపోవాల్సిందే.

బ్రహ్మస్థానంలో శంకుస్థాపన చేసుకొనవచ్చును. ఏదైనా అవసరార్థం(మిషనరి ఫిట్టింగ్ వంటివి) మేకులు, బోల్టులు, ఏర్పాటు చేయవద్దు. సాధారణంగా ఇంటిలో కదిలే ఫర్నిచర్ ఏవి వుంచుకొన్నా దోషం లేదు.

ఒకవేళ బ్రహ్మస్థానంలో గోడ వచ్చినచో ఉత్తరం, తూర్పులలో వాలువసారాలు నిర్మించి సరి చేసుకొనవచ్చును. లేదా ఆ ఇంటి ప్లానును అనుసరించి సరి చేసుకోవచ్చు. అంతేకాని ఇదేదో బ్రహ్మరహస్యం అని ఏవేవో చేసుకోవద్దు.

సెంటర్ లో ఒక వాసంపాతి నిర్మించే ఒంటినిట్టాడు పాకకు మరియు వెన్నువేసి నిర్మించినప్పుడు సెంటర్ లో వాసం వేసినా బ్రహ్మస్థాన దోషం లేదు. కాని వెన్నుకు నిలువుగా(సమంగా) గోడ నిర్మించరాదు.

గుడులలో బ్రహ్మస్థానం, గోపురం తూకం గుండుకు సమంగా వుండాలి. ఇవి ఇక్కడే సాంకేతికపరమైన విషయమే తప్పా వస్తు పాయింట్ కాదని గ్రహించండి.

గర్భ గుడిలో బ్రహ్మస్థానంలో విగ్రహ ప్రతిష్ట చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ బరువు అన్న దోషం వర్తించదు.

చుట్టూర గదులు వుండి మధ్యలో పల్లంగా వుండి అందు వర్షము నీరు పడే విధంగా ఉన్న ఇళ్లకు(మండువా ఇళ్లు) మధ్యలో గల పల్లం బ్రహ్మస్థానం అవుతుంది. ఇక్కడ పల్లం వుండటం వాస్తు దోషమే. కాని బ్రహ్మస్థానం పల్లం అయింది అనడం కన్నా ‘నట్టిల్లు పల్లం – వనవాసం’ అన్నారు పెద్దలు. అంటే ప్రస్తుత పరిస్థితులను బట్టి భార్యాభర్తలు దూరదూరంగా వుండటం, నక్సలైట్లలాగా అడవులు పట్టుకుని తిరగడం, అడవిలో అక్రమ జీవనం కొనసాగించడం వంటివని అర్థం చేసుకోవాలి. లేదా ఇళ్లు వదిలి వెళ్లిపోవడం కూడా ఈ దోషంలోకే వస్తుంది.

పూర్వగ్రంధాలలో కూడా బ్రహ్మస్థాన ప్రస్థావన తక్కువగా వుందేగానీ, కనీసం మూలలు, దిక్కులకు ఇచ్చినంత వివరణ కూడా లేదు. అలాగని అసలు ప్రాధాన్యత లేదని చెప్పలేం.

online Astrology in Telugu

How to Find the Best Online Astrology in Telugu Website?
Description
Are you going to hire an astrologer? If yes, then go through this article to know how to find the best online astrology in Telugu website.

Article Body

It is a known fact that destiny cannot be changed. However, getting accurate predictions regarding your life can help you making right decisions about your life. With the growing usability of the internet, most of the contemporary individuals love using online astrology websites. So, if you are looking for the best online Astrology in Telugu web portal, you need to keep stated below points in mind.

 

Ask Your Friends

The first rule to find out a reliable astrologer is to ask your friends, colleagues and relatives who already have taken services of an astrologer. This way, you can easily find a reputed astrologer. If you are looking to find out the best Telugu Astrology web portal, your friends who have taken services of the site can be very helpful. They will give you proper feedback about the website.

 

Search Online

With the advent of search engines likes Google, Bing and Yahoo, finding desired things, places and information has become really easy and fast. What all you need to do is to type your query, say for instance, online astrology in Telugu in India, you will be provided plenty of relevant results. Now, go through every site one by one to know their charges and services offered. You may also search an appropriate online astrologer using your social network. It means that your social network on a particular social networking site can be very helpful in this regard.

 

Is it Affordable?

While looking for an astrologer online, the first thing that you shouldn’t forget is the charges for services. Once you find an Telugu Jyothisham website, you need to confirm whether you can afford the services or not. There are lots of websites available that claim to be very cost effective, but when it comes to reality they simply disclose their hidden charges. So, while looking for astrology in Telugu service provider, you must first go through the fees and charges.

 

Check the Previous Record

Don’t go with websites with fleshy advertisements. It is often seen that most of the innocent people easily believe flashy sites. However, it is not a good practice to continue. If you really want to avail the services of a right astrologer who offers horoscope in Telugu, you need to first determine his previous work record. For this, you may go through the testimonials given by the previous clients. You may also use other online sources like forums to know about a right Online Telugu Astrology website.

 

Always Choose an Indian Astrologer

Indian astrologers have gained great fame when it comes to right predictions. Therefore, while looking for an astrologer online, you must go with an Indian astrologer. Remember, astrologers who have deep knowledge about Vedic rules, Hindu mythology, and about Hindu religion and mysticism can only be able to offer you great services i.e. predictions. This is the main reason why most of the people visit India to know their horoscope and personalized predictions. There is no doubt that Indian astrologers are capable of providing accurate information about your future. So, choose an online Telugu Astrology website having Indian astrologers.