• నక్షత్ర ఫలములు

We provide the best online astrology services in India. We specialize in Astrology in Telugu. Our Online Astrlogy in Telugu provides accurate and detailed horoscope of people. The expert astrologers chart out the Kundli of individuals with highly accurate reading of planetary positions. The Online Astrology in Telugu caters to predominantly Telugu community based in all parts of India. Our online service of Astrology in Telugu is fast, convenient and precise based on the personal data provided by customers. We are a trusted destination for availing of the most accurate and competitive services of Online Astrology in Telugu.

Did-You-Know

 • 2014 years results.

  Aries

  Jyotishyamu. and Sakala poojalu

  Jyothisham
  Sakala Poojalu

  Navarathnalu.

  Nava Rathnalu
  Gruhavasthu and Yanthralu.
  Vaasthu
  Yanthralu
 • This Year aries results.

  Aries
  AriestaurusAriestaurusAriestaurus

  AriestaurustaurusCapricornAriestaurus

 • HDFC
  KVB

Warning: call_user_func_array() expects parameter 1 to be a valid callback, function 'home_5_default_widgets' not found or invalid function name in /home/teluguas/public_html/wp-includes/plugin.php on line 429

About

about

Fill this form for ASTROLOGY

Name :                 

Email* :                

Date of Birth* (dd/mm/yy) :         

Time of Birth* (hh:mm:ss) :         

Place of Birth* :     

Phone* (10 digits) :

 • contact


  Chinta Gopi Sarma is one of the best Astrologer's in India.
  He often called as Daivagna. He is a great Siddanthi from Andhra PradeshIn Peddapuram.533437.
  He will do Grahadosha Homas, Shanthi Yagas and Vasthu Planes for the people.
  You can cantact him at Gmail: chintagopisarma@gmail.com
  Phone No: +91 9866193557 (or) +91 9989088557, Land Line: 08852 243557
  He is a very famous personality in doing BHUVANESHWARI DEVI PUJAS.


  ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

  శ్రీ మన్మధ నామ సంవత్సరం 

  చైత్ర మాసం 

  21-03-2015 --- తెలుగు సంవత్సరాది, వసంత నవరాత్రులు ప్రారంభం 

  24-03-2015 ---ఉస్ట్నోగ్రత పెరుగును 

  28-03-2015 --- శ్రీరామ నవమి, సీతారాముల కళ్యాణము 

  29-03-2015 -- ధర్మరాజ దశమి, కొన్నిచోట్ల వాహన ప్రమాదములు 

  31-03-2015 --- మతత్రయ ఏకాదశి, వాద పల్లి తీర్ధం 

  04-04-2015 --- సంపూర్ణ చంద్ర గ్రహణం, కన్యారాసి వారు చూడరాదు 

  14-04-2015 ---మేష సంక్రాంతి, అరవ సంవత్సరాది

  15-04-2015 ---మతత్రయ ఏకాదశి

  16-04-2015 --- వరాహ జయంతి 

  17-04-2015 --- మాస శివరాత్రి
 • మీ…గోపి శర్మ